Home What do we offer ? Contact Video

TRAININGS

14/10/2014 - Krijtlijnen van een Nieuw Beleid – Een Mentale Soepelheidsoefening

De tekst van het regeerakkoord was bliksemsnel en extreem breed beschikbaar. Die nieuwe wind van snel en open werken, waait hopelijk ook wanneer de nieuwe regering aan de slag gaat.

Met Maggie Deblock aan het roer van Volksgezondheid en Sociale Zaken hebben we een stuurman die 'het water en de zeekaarten' uitstekend kent.

Ik heb in ‘haar hoofdstuk’  even de kerngedachten en sleutelwoorden onderstreept. Dan blijkt plots hoezeer een resem ‘lijstjes’ (die je de afgelopen maanden op deze blog kon lezen), hun weg gevonden hebben. Maar nu moeten we die dingen allemaal samen – in evenwicht – op de rails krijgen.

Mag ik een "mentale spoepelheidsoefening voorstellen:

 • Lees aandachtig mee.
 • Vorm in je hoofd een beeld hoe dit er voor jezelf zou kunnen uit zien.
 • Graaf je niet in op basis van hoe je vandaag werkt en betaald wordt.
 • Laat je huidige comfortzone dus even los.

“Wat kan ik doen om dit te laten lukken ?"
"Hoe kan ik mijn meerwaarde zichtbaar, tastbaar, meetbaar en ‘betaalbaar’ maken ?"

Dat zijn de vragen waar het de volgende maanden of jaren om zal draaien !

Eén van de centrale doelstellingen van de regering bestaat erin om aan alle burgers van dit land een kwaliteitsvolle, betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg te garanderen, aangepast aan de evoluerende noden van patiënt, en met vrijwaring van de principes van vrije keuze van de patiënt en diagnostische en therapeutische vrijheid.

Structuur van de gehele gezondheidszorg

Tijdens deze legislatuur zal de nadruk voornamelijk worden gelegd op een grondige hervorming van diverse aspecten van de structuur van onze gezondheidszorg.

Het beleid zal afgestemd worden op

 • gezondheidsdoelstellingen,
 • gekoppeld aan een stabiele budgettaire meerjarenplanning, en
 • op de principes van evidence based practice.

Alle actoren worden hiervoor geresponsabiliseerd .

Langdurige geïntegreerde zorg: waar en hoe ?

De stijgende zorgvraag van chronisch zieken en bejaarde patiënten moet opgevangen worden in

 • adequate structuren,
 • de eerstelijnsgezondheidszorg en de
 • samenwerking rond en met de patiënt moet bevorderd worden.

Het zorgaanbod moet permanent getoetst worden aan wetenschappelijk onderbouwde criteria inzake

 • noodzakelijkheid,
 • doelmatigheid en
 • kosteneffectiviteit.

e-health aandachtspunten

Het zorgproces moet op een moderne, geïnformatiseerde wijze worden gestuurd en gecontroleerd, met meer aandacht voor kwaliteit. Bij dit alles moet

 • de complexiteit van het systeem onder controle worden gehouden,
 • er moeten maximale garanties geboden worden voor het waarborgen van de privacy van patiënten en zorgverleners, en
 • er moet steeds getracht worden om de administratieve lasten voor alle betrokken partijen zo beperkt mogelijk te houden.

Sociale ongelijkheid: de kloof moet gedicht worden !

Uit diverse studies blijkt dat de toegang tot de zorg niet voor iedereen vanzelfsprekend is, en dat de gezondheidskloof in België de laatste jaren omvangrijker is geworden. De regering zal in overleg met de deelstaten de nodige initiatieven nemen om dit fenomeen in kaart te brengen, en concrete acties uitwerken om de toename van sociaal-economische gezondheidsverschillen te voorkomen, en om op diverse domeinen te streven naar een substantiële afname van de gezondheidskloof. Het terugdringen van de verschillen in verwachte gezonde levensjaren is een van onze prioritaire gezondheidsdoelstellingen.

(De negatieve spiraal waarbij ziek zijn arm, en arm zijn ziek maakt, moet worden doorbroken. De regering zal in haar beleid rond gezondheidszorg specifieke maatregelen nemen die gericht zijn op kansarmen. Het project van Mediprima wordt tijdens deze legislatuur volledig uitgerold).

Empowerment: de patiënt aan het stuur (maar met een 'dashboard')

Initiatieven die de zelfzorg en het zelfmanagement bevorderen worden gestimuleerd. Hierbij zal in het bijzonder aandacht besteed worden aan

 • het bevorderen van health literacy bij de bevolking, aan
 • een betere vorming van de zorgverleners voor wat het stimuleren van zelfzorg en zelfmanagement betreft, en
 • aan het beschikbaar stellen van laagdrempelige informatie ten behoeve van de patiënt.

De patiënt moet beschikken over informatie betreffende de kwaliteit en de prijs van de zorg, die ter beschikking wordt gesteld via één toegankelijk platform.

Tevens wordt onderzocht op welke wijze de patiënt makkelijker toegang kan krijgen tot zijn elektronisch patiënten dossier. In dit kader, en mede met het oog op het ontwikkelen en invoeren van een veralgemeend elektronisch patiëntendossier tegen 2019, zullen de patiënten aangespoord worden om een referentiehuisarts kiezen, zonder aan de vrije keuze van de patiënt te raken.

Durven taken herschikken (samenwerken zonder territoriumgevechten)

Het KB-nummer 78 wordt grondig herzien. De competenties van de beoefenaars van een gezondheidszorgberoep worden uitgezuiverd en herschikt overeenkomstig het principe van de subsidiariteit, waarbij de taken worden toegewezen aan die zorgverleners die de vereiste zorg op de meest doelmatige en kwaliteitsvolle wijze kunnen verlenen. Er wordt meer aandacht besteed aan de organisatie van multidisciplinaire samenwerking.

 

Dirk Broeckx – 14 oktober 2014

REAGEER
Cecile Langenaeken (14 oktober 2014)
Er wordt gesproken van een 'referentie-arts' ; waarom ook niet spreken over 'referentie-apotheker' ?
dit is ook een vertrouwensrelatie...
 

 

 

 


‹‹Back


Copyright © 2019 Dirk Broeckx – All rights reserved.
Privacy beleid | Sitemap
webdevelopment Siteffect