Home What do we offer ? Contact Video

TRAININGS

21/10/2012 - Drie manieren om het debat te voeden

Nu de verkiezingen achter de rug zijn, zal het hard en snel moeten gaan om het budget 2013 rond te krijgen. Het wordt voor de regering, minister Onkelinx en het RIZIV Verzekeringscomité geen makkelijke oefening om de noodzakelijke besparingen te nemen. De afgelopen week traden drie betrokken groepen in de geneesmiddelensector op het voorplan om bij dat proces ‘een schot voor de boeg’ te geven.

Elk op zijn manier legden pharma.be, Febelgen en de verenigingen van jonge apothekers kaarten op tafel om het debat te voeden. Opmerkelijke vaststelling: ze roepen niet en dreigen er ook niet mee hun klanten te gijzelen via stakingen, nochtans de traditionele aanpak. Ze vragen in tegendeel, elk “naar eigen Godsvrucht en vermogen”, constructief aandacht en reiken oplossingen aan voor de problemen waarmee ze geconfronteerd worden.

Bekijk even mee hoe ze dat op drie totaal verschillende manieren hebben aangepakt en – vooral – wat de essentiële inhoud van hun respectievelijke boodschappen wel is.


1. Het Stabiliteitspakt, afgesloten tussen Minister Onkelinx en pharma.be

Vorm
Op 12 oktober werd het “Stabiliteitspakt” ondertekend tussen minister Onkelinx en Pharma.be. Ruim 25 concrete afspraken beschrijven hoe men tot het einde van de lopende legislatuur wil samenwerken.

Inhoud
Het pakt wil hoop op beterschap geven voor de geneesmiddelensector. Veel ‘technische’ afspraken moeten zorgen voor een meer efficiënte en stabiele samenwerking bij de registratie en terugbetaling van geneesmiddelen. En uiteraard begint het pakt met enkele krijtlijnen voor de nakende besparingsronde(s). Zo zal bvb. worden onderzocht ‘hoe onderdelen van het budget kunnen verbonden worden aan op voorhand vastgestelde, al dan niet gekwantificeerde gezondheidsdoelstellingen’, ‘besparingen in de geneesmiddelensector mogen niet meer significant afwijken van het budgettair beleid ten aanzien van de ziekteverzekering in het algemeen’ en ‘wanneer nieuwe besparingen onvermijdelijk zijn, zal de Minister voorrang geven aan andere maatregelen dan deze die specifiek betrekking hebben op In-patent geneesmiddelen (...)’.


Verder voorziet men – naast een resem andere punten – dat het verplicht substitueren met goedkopere geneesmiddelen (zoals dat nu geldt bij antibiotica en antimycotica) niet zal worden uitgebreid en dat ‘de dialoog tussen de beleidcel van het Kabinet, FAGG, industrie, de farmaceutische groothandel en apotheken omtrent onbeschlkbaarheld van geneesmiddelen actief zal worden verder gezet met als doel onbeschlkbaarheld zo veel mogelijk te vermijden’. Inzake Informatie en promotie van geneesmiddelen zullen autoregulatie en autocontrole naar het voorbeeld van Mdeon aangemoedigd worden.

Communicatie
Naar de pers toe werd het Stabiliteitspakt in een persmededeling voorgesteld. Het komt wel over als een ‘fait accompli’, waarmee de toon wordt gezet om de belangen van de innoverende bedrijven veilig te stellen.

2. Voorstellen van Febelgen: ‘Van goedkoop naar doelmatig voorschrijven’

Vorm
In een artikel in Trends doet Joris Van Assche concrete voorstellen voor een nieuwe aanpak om de huidige reglementering, die het voorschrijven van goedkope geneesmiddelen regelt, te vervangen door twee nieuwe regels.

Inhoud
De eerste stap is de quota van goedkoop voorschrijven niet langer vast te leggen per artsenspecialisme, maar wel per ATC klasse. Daarmee kan o.m. beter rekening worden gehouden met de uiteenlopende mogelijkheden van goedkoper voorschrijven, die in elke ‘Anatomisch-Therapeutisch-Chemische’ klasse van geneesmiddelen inderdaad sterk verschillt. En zo worden de potentiële besparingen ook beter voorspelbaar en benut men ook beter het volledige besparingspotentiëel.

Het voorstel gaat nog een stap verder, richting ‘doelmatig voorschrijven’ door een maximum percentage voor te stellen per ATC klasse. Dat kan berekend worden aan de hand van het SOJA Matrix Model (System of Objectified Judgement Analysis – Rob. Janknegt). Een experten panel bepaalt per ATC klasse de eigenschappen van een ‘ideale molecule’ en geeft aan elke eigenschap een wegingsfactor. Zo evalueert men de beschikbare moleculen en geeft hen een ranking. Febelgen stelt ook voor om via dit model de supplementen voor patiënten af te schaffen. (Het zijn de voorschrijvers die doelmatig moeten kiezen, niet de patiënten die de rekening moeten betalen).

Communicatie
In een artikel in Trends legt Joris Van Assche de principes uit. Lees HIER verder mee en bekijk de slides van Febelgen aan de hand van voorbeelden hoe het kan werken.

3. www.Apsurd.be toont de effecten van de besparingen voor patiënten

Vorm
Via youtube filmpjes op een website (www.ApSurd.be) tonen jonge apothekers op ludieke, maar soms ook pakkende wijze hoe de patiënten vandaag vaak het slachtoffer worden van de lopende besparingsmaatregelen.

Inhoud
Op deze site vind je enkele situaties uit de dagelijkse praktijk van de apotheek: duidelijk herkenbaar voor patiënt en apotheker. Absurde situaties in de apotheek, vandaar de naam ‘aPsurd’.
De initiatiefnemers zijn de jongerenverenigingen van apothekers die door deze absurde situaties kenbaar te maken bij een zo groot mogelijk publiek, hopen een draagvlak te creëren dat hen zal steunen in onze pogingen om deze toestanden te beëindigen en het welzijn van de patiënt te verbeteren.

De filmpjes tonen – vaak op ludieke wijze – hoe het werk van de apotheker een stuk complexer wordt gemaakt door de besparingsmaatregelen en veel administratieve regeltjes, waarvan de patiënt meestal het slachtoffer is.

De ondertoon is dat apothekers niet tegen besparingen ‘an sich’ zijn, wel dat ze zich ernstig zorgen maken, wanneer maatregelen de therapietrouw of het welzijn van de patiënt in het gedrang brengen. Dit resulteert dan meestal in hogere kosten voor het RIZIV, terwijl besparingen net het uitgangspunt van die nieuwe maatregels waren.

Communicatie
De bedoeling van www.aPsurd.be is via virale communicatie aandacht te vragen voor de problemen waarmee patiënten en hun apothekers dagelijks geconfronteerd worden. Stuur de link dus door aan je vrienden en kennnissen, post je commentaar bij elk filmpje of geef andere suggesties op via de blog.
Dit is moderne communicatie, gebaseerd op participatie en betrokkenheid.

Dirk BROECKX -21 oktober 2012

 


‹‹Back


Copyright © 2019 Dirk Broeckx – All rights reserved.
Privacy beleid | Sitemap
webdevelopment Siteffect